Ceník služeb

JUDr. Pavel Trnka, advokát poskytuje právní poradenství buď za mimosmluvní odměnu dle výše tarifní hodnoty za jeden úkon právní služby dle ust. § 7 a násl. vyhl.č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) anebo za smluvní odměnu dle odpracovaných hodin v souladu s ust. § 3 advokátního tarifu. V případě dlouhodobější spolupráce či specifických požadavků klienta je možné sjednat odměnu jiným způsobem (tarifní odměna, procentuální odměna apod.). Ke stanovené odměně je nutné připočíst zákonnou sazbu DPH.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. Pavel Trnka a JUDr. Lucie Trnková jakožto správci osobních údajů, které jsou jim na základě či v souvislosti s poskytováním právních služeb klientem poskytnuty či jinak zpřístupněny, zpracovávají tyto osobní údaje výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR). Správce osobních údajů JUDr. Pavel Trnka, advokát JUDr. Lucie Trnková, advokát ev.č. ČAK: 09394 ev.č. ČAK: 129 26 Právní základ pro zpracování • smlouva o poskytování právních služeb • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů na základě smluvního vztahu nebo příslušné právní úpravy Účel zpracování poskytování právních služeb Příjemci osobních údajů • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) • další příjemci vyplývající z poskytování právních služeb (např. notáři, soudní exekutoři, auditoři, daňoví poradci, znalci apod.) Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Práva subjektu údajů Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud o to při splnění stanovených podmínek subjekt údajů požádá. Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, to však jen v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, tedy např. nikoli v případě zpracování osobních údajů ke splnění zákonné či smluvní povinnosti. V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) , který je též dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů.

Sjednejte si s námi schůzku