Právní služby

JUDr. Pavel Trnka poskytuje právních služeb ve všech oblastech práva s bližší specializací níže uvedených oborů:

Občanské právo

 • závazkové právo - sepis občanskoprávních smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, innominátní smlouvy apod.), připomínkování a revize smluv, sepis dodatků
 • změny v obsahu závazků, zajištění a zánik závazků
 • vymáhání pohledávek soudní i smírnou cestou
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepis žalob, návrhů, dohod, platebních rozkazů, řádných a mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • věcná práva- vlastnické právo (včetně spoluvlastnictví a společného jmění manželů a jejich vypořádání), věcná břemena, zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo
 • závazkové právo deliktní (odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady )
 • problematika dědického práva (vydědění, odmítnutí dědictví apod.)
 • ochrana spotřebitele
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Právo obchodních společností a družstev

 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny (firma, sídlo, předmět podnikání, jednatelé, právní forma apod.) včetně jednání s notářem a zastupování před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem
 • sepis stanov obchodních společností a družstev
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku
 • zrušení a likvidace obchodních společností
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • příprava a organizace členských schůzí družstev
 • právní pomoc při řešení porušování členských práv a povinností včetně vyloučení člena bytového družstva
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku

Rodinné právo

 • zastupování v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. smluvený- nesporný rozvod) včetně sepsání dohody o vypořádání majetkových vztahů mezi manželi nebo dohody o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování a sepis dohod či návrhů ve věcech úpravy poměrů k nezl. dětem (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá popř. společná výchova) a výživné nezl. dítěte
 • zastupování a sepis dohod či návrhů o úpravě styku rodiče či prarodiče s nezl. dítětem
 • zastupování a sepis dohod či návrhů ve věcech výživného mezi manželi, rozvedenými manželi, výživné dětí, příspěvek na výživu a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů
 • zastupování a sepis dohod či návrhů o snížení nebo zvýšení výživného
 • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
 • zastupování a návrhy ve věcech určení resp. popření otcovství

Pracovní právo

 • vypracování pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • vznik, změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou)
 • problematika neplatného rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání)
 • konkurenční doložky, kvalifikační dohoda
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance
 • otázky odměňování za práci- mzdový a platový výměr, náhrada výdajů, srážky z příjmu
 • problematika náhrady škody- dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • otázky agenturního zaměstnávání
 • sepis pracovněprávních žalob a podání soudu

Veřejné zakázky

 • právní rozbory a analýzy otázek a problémů při aplikaci a výkladu zákona o veřejných zakázkách
 • zastupování uchazečů o veřejnou zakázku (posouzení kvalifikačních a hodnotících kritérií specifikovaných v zadávací dokumentaci, posouzení připravených nabídek z hlediska formální správnosti a z hlediska požadavků zadavatelů a případně při zpochybnění právní regulérnosti veřejné soutěže)
 • právní pomoc pro zadavatele veřejných zakázek (kompletní právní zajištění zadání veřejné zakázky)

Úschova peněz

 • úschova peněz na depozitní účet advokáta

Obchodní závazkové právo

 • sepis smluv v režimu obchodního zákoníku (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy o prodeji či nájmu podniku, smlouva o tichém společenství, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky, leasingová smlouva, smlouvy o úvěru, přepravní smlouvy, licenční smlouva, inominátní smlouva apod.), připomínkování a revize smluv, sepis dodatků
 • zajištění a zánik závazků
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích, odpovědnost za vady
 • vymáhání pohledávek soudní i smírnou cestou
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepis žalob, návrhů, dohod, řádných a mimořádných opravných prostředků v soudním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), směnečný platební rozkaz
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení (konkursu), zastupování v insolvenčním (konkursním) řízení

Právní vztahy k nemovitostem

 • komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí, včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
 • sepis a revize kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy, smlouvy o převodu vlastnictví jednotky apod.
 • sepis a revize nájemní a podnájemní smlouvy bytů a nebytových prostor
 • zřízení věcného břemene (např. věcné břemeno práva doživotního užívání nemovitosti, právo průjezdu přes pozemek apod.), předkupního práva a zástavního práva
 • příprava prohlášení vlastníka budovy dle zákona č. 72/1994 Sb., vymezení bytových jednotek v budově, smlouvy o výstavbě, sepis stanov SVJ
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů) a jejich vypořádání
 • podání návrhů a zastupování před katastrálním úřadem

Trestní právo

 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů (včetně ex offo)
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odvolání, odpor, dovolání, obnova řízení, podnět pro stížnost pro porušení zákona), sepsání ústavní stížnosti
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Správní právo

 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • zastoupení klientů v řízení před katastrálním úřadem
 • přestupkové řízení (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení)
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
 • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů - odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad)
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
 • poradenství ve stavebním řízení

Zastupování před soudy a jinými správními orgány

 • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních i trestněprávních - sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných a mimořádných opravných prostředků
 • zastupování v řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR
 • zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem
 • zastupování v řízení o stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • zastupování před správními orgány a orgány činnými v trestním řízení
 • zastupování před správními soudy - sepsání správní žaloby, opravných prostředků apod.
 • zastupování v přestupkovém řízení - oznámení o přestupku, opravné prostředky apod.
 • zastupování v exekučním řízení - návrh na nařízení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce apod.
 • zastupování v rozhodčím řízení
Sjednejte si s námi schůzku